Zaostřeno na rodinu - setkání v Mnichově Hradišti

Zpět na seznam akcí

Setkáním poskytovatelů sociálních služeb, které se uskutečnilo 21.-22. června v Mnichově Hradišti, vrcholí práce na bezmála dvouletém projektu “Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s postižením”.

Na projektu, jehož hlavním realizátorem je Apropo Jičín o.p.s., a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost, se začalo pracovat v září 2016. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných dětem a mladým dospělým s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a zkvalitnit podporu jejich rodin. Klíčovým pro tento projekt je zaměření se nejen na řešení potřeb klienta sociálních služeb (člověka se znevýhodněním), ale všech osob zainteresovaných do péče o něj - rodičů, opatrovníků a jiných pečujících osob včetně pracovníků. Takto komplexní přístup považuje realizační tým Apropa za důležitý prvek v oblasti zkvalitňování sociálních služeb.

Na setkání v Mnichově Hradišti, které neslo název “Zaostřeno na rodinu” s podtitulem “Možnosti, výzvy a nároky práce s pečující rodinou a rodinným systémem klienta s postižením” se sešlo přes dvacet účastníků - zástupců organizací pracujících s lidmi s postižením a jejich rodinami, a také sociálního odboru MěÚ Jičín. Setkání bylo rozděleno na dvě části - dopolední “přednáškovou” a odpolední “workshopovou”.

V úvodním slovu představila ředitelka Apropa Bc. Jitka Králová ostatním účastníkům naši organizaci, projekt, ale také příručku “Zaostřeno na rodinu”, která vznikla v rámci práce na projektu a za spolupráce s odborníky z organizací Centrum LIRA, z.ú., Centrum Kaňka, o.p.s., Integrační centrum Zahrada a FOSA, o.p.s.

Na příkladech z praxe ilustrovali Pavla Pospíšilová z Integračního centra Zahrada a Mgr. Hana Pěničková z Apropa Jičín o.p.s. důležité body při práci s rodinou s klientem s postižením.

MUDr. Jiří Ježek se v odborné přednášce zaměřil na práci s rodinou a rodinným systém klienta a jejím významem pro klienta a nároky na pracovníky.

Po společném obědě následovaly dva workshopy, do kterých se zapojili všichni účastníci setkání.

První workshop byl zaměřený na sdílení zkušeností pečující rodiny, které zprostředkoval Ing. Jan Sokol, rodič Radovana, chlapce s autismem, a také spoluzakladatel nadačního fondu Kateřiny Sokolové AutTalk.

Druhý workshop vedený Mgr. Evou Mílkovou a MUDr. Jiřím Ježkem praktickým způsobem demonstroval supervizní praxi v Apropu Jičín o.p.s., která se zaměřuje na podporu pracovníků v porozumění základních zákonitostí rodinného systému a dává možnost náhledu na hlubší profesionální práci s pečující rodinou.

První den byl zakončený společným večerem, kdy pokračovaly diskuze podnícené přednáškami i workshopy. Rozloučení proběhlo druhý den formou společné snídaně, diskusí a sdílením dobré praxe.

Těší nás, že setkání i celý projekt byl velkou inspirací a zkušeností pro všechny organizace zapojené do tvorby příručky i pro celý tým Apropa.

Děkujeme za spolupráci na příručce Mgr. Kláře Ježkové a kolegyním Kateřině Čechlovské z Centra LIRA, Ireně Lintnerové z Centra Kaňka, Pavle Pospíšilové a Kateřině Drahotové z Integračního centra Zahrada a Lucii Bílkové a Leoně Kolářové z Fosy.

Děkujeme také kolegům a kolegyním z Apropa, kteří byli ochotni sdílet své zkušenosti, názory i pocity spojené s prací s pečující rodinou. Velké poděkování patří i pečujícím rodičům, kteří souhlasili se zveřejněním svých životních příběhu v příručce.